คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การบริการ แนะนำบริษัท ติดต่อบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม
         
 
 
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน
ผลิตภัณฑ์ระบบ Single Phase >> SRD-Series
   
ควบคุมและแสดงผลด้วยระบบดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์ระบบ Three Phase >> SR-380X Series
    ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล
 
 
 
ระบบการทำงานและลักษณะการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
เปรียบเทียบคุณสมบัติระบบ Static กับระบบ Servo
ผลิตภัณฑ์ระบบ Single Phase
ผลิตภัณฑ์ระบบ Three Phase

 

 

 

     คุณภาพไฟฟ้า เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อเครื่องมือ
และเครื่องจักรไฮเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ จิวเวอร์รี่ เลนส์ เวชภัณฑ์ สิ่งทอ สิ่งพิมพ์ พลาสติกและโ
ลหะ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา หากปราศจากคุณภาพไฟฟ้า
ที่ดีแล้ว อาจทำให้เครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตและ
กระบวนการต่างๆ ทำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้ ต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การนำ เครื่องควบ
คุมแรงดันไฟฟ้า
หรือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าไปติดตั้งใช้
งานจึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


     
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้มีการ
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องควบคุม
แรงดันไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน
ที่ทำงานด้วยระบบ Static Electronic System เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้งาน ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ใช้กับไฟฟ้าทั้งระบบ Single Phase และระบบ Three Phase หลากรุ่นหลายขนาดสามารถตอบสนองตามความต้องการนำไป
ใช้งาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากความผิดปกติของระบบ
ไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพไฟฟ้าให้เครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงทุกชนิด ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น 
เครื่องจักรงานพลาสติก  เครื่องจักรงานไม้/เฟอร์นิเจอร์
เครื่องจักรงานโลหะ เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ
เครื่องจักรผลิตอาหารและยา
เครื่องพิมพ์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น
เครื่องมือทันตกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ


กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น
ตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม
เครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์
กลุ่มอุปกรณ์ในบ้านและสำนักงาน เช่น
เครื่องเสียง ทีวี และโฮมเธียเตอร์ แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร
คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันความปลอดภัย
เครื่องล้าง อัด ขยายภาพอัตโนมัติ
 
 
 
 
         
 
 
 
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
 
                           สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด