อินพุตเร็กกูเลชั่น +15% ถึง -20% เอาต์พุตเร็กกูเลชั่น ±5%

อินพุตเร็กกูเลชั่น +15% ถึง -20% เอาต์พุตเร็กกูเลชั่น ±2.5%

อินพุตเร็กกูเลชั่น +15% ถึง -20% เอาต์พุตเร็กกูเลชั่น ±1.5%

อินพุตเร็กกูเลชั่น ±15% เอาต์พุตเร็กกูเลชั่น ±1%

 


     
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน หรือ
รู้จักกันในชื่อเครื่องสเตบิไลเซอร์ เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ปรับระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในย่านที่เหมาะสมก่อนที่จะจ่ายออกไปใช้งาน แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าที่เข้าเครื่องสเตบิไลเซอร์จะมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นหรือลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เครื่องระบุแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) 220 โวลต์ โดยมีค่าควบคุม (Regulation) +15%
ถึง -20% และแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) 220 โวลต์
โดยมีค่าควบคุม (Regulation)
± 5% หมายความว่าแรงดันไฟฟ้า
ที่เข้าเครื่องสเตบิไลเซอร์จะสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้อยู่ในช่วง
176 ถึง 253 โวลต์
โดยที่เครื่องจะสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าขาออก
ให้อยู่ในช่วง ±11 โวลต์ หรืออยู่ระหว่าง 209 ถึง 231 โวลต์ อยู่ตลอดเวลา


     สำหรับการป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าสามารถป้องกัน
ไฟกระโชกที่เกิดจากไฟดับแล้วมาใหม่ รวมทั้งสัญญาณรบกวน
ประเภท EMI, RFI, Noise, Surge and Spike Voltage

การเลือกสเตบิไลเซอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

     การนำเครื่องสเตบิไลเซอร์ไปใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง
สุดในการยกระดับคุณภาพไฟฟ้า ควรคำนึงว่าเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอยู่ เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ประเภทไหน ต้องการความเที่ยงตรงเพียงใด เช่น ถ้าเป็นเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆ ไป การเลือกใช้เครื่องควบคุม
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดแรงดันไฟฟ้าขาออกให้มีค่าควบคุม (Regulation) ± 5% ก็เพียงพอที่จะทำให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่ถ้าเป็น
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวัดและทดสอบ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการที่ระบบการทำงาน
ต้องการความเที่ยงตรงสูงก็ควรเลือกใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ให้มีค่าควบคุม (Regulation) ± 2.5% หรือดีกว่า คือ ±1.5%,
±1% โดยที่ค่าตัวเลขยิ่งน้อยเท่าใดก็จะมีค่าการควบคุมที่เที่ยง
ตรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น


     อย่างไรก็ตาม การเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าไป
ใช้งาน ยังต้องคำนึงถึงรายละเอียดและคุณสมบัติอื่นๆ อีกพอสมควร
แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ ระบบในการทำงานหรือระบบปรับ
แรงดันไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ผลิตและจำหน่ายบางรายได้นำ
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าระบบ Servo ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีราคาถูกมาจำหน่ายแต่คุณสมบัติของระบบ
Servo เป็นที่ทราบดีในหมู่วิศวกรไฟฟ้าว่าเป็นระบบปรับแรงดัน
ไฟฟ้าที่ช้ากว่าระบบอื่นๆ ทุกชนิด และยังสามารถสร้างสัญญาณ
รบกวนในขณะทำการปรับแรงดันไฟฟ้าได้ จึงไม่เหมาะที่จะนำไป
ใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูง
แต่เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับระบบแสงสว่าง ระบบทำความเย็น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ที่สลับซับซ้อน
 

บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด