คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การบริการ แนะนำบริษัท ติดต่อบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 

ลักษณะโดยทั่วไป

       SIDITAL SRD-Series เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
หรือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ที่ควบคุมและแสดงผลด้วยระบบ
ดิจิตอล
สูงด้วยศักยภาพการทำงานที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ทั้งใน
ด้านเมนูฟังก์ชั่น ระบบความปลอดภัย และความเที่ยงตรงของ
แรงดันไฟฟ้า เป็นเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่
สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อนำไปใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงทุกชนิดให้ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
และเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นSRD-Series " The Extreme Stabilizer "

ควบคุมและแสดงผลด้วยระบบดิจิตอลที่ล้ำสมัย ส่งผลให้ทำ
    งานได้ละเอียด ถูกต้อง เที่ยงตรง และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้าน Output ± 5%, ±2.5%, ±1.5%,    
    ±1% หรือ เที่ยงตรงถึงขีดสุด ± 0.5%

ความละเอียด 0.1โวลต์
ใช้สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ในการเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลงที่ Zero
    Voltage Crossing และออกแบบเป็นพิเศษให้สวิตช์
    อิเล็กทรอนิกส์ Isolate จาก Main ไฟฟ้าทั้ง Input และ
    Output จึงปราศจากสัญญาณรบกวนอย่างสิ้นเชิง

ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด เร็วกว่าเครื่องควบคุมแรงดัน     ไฟฟ้าชนิดอื่นทุกชนิด
มีระบบป้องกันล่วงหน้าก่อนการทำงานพร้อมแสดงผลให้
    ทราบ (Self Diagnosis)

มีระบบหน่วงเวลาการเปิดจ่ายไฟฟ้าทางด้าน Output เพื่อลด
    กระแสกระชากที่จะเกิดกับอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง

ป้องกันไฟกระโชกที่เกิดจากไฟดับแล้วมาใหม่ทันทีด้วย
   ระบบรีเซ็ต ซึ่งปรับตั้งให้เป็นระบบ Manual หรือ Auto
   Reset ที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาได้

ปรับตั้งค่า Output Voltage Center ให้เหมาะสมตรงกับ
   ความต้องการของอุปกรณ์ที่ต่อใช้งาน
หรือปรับเพื่อชดเชย
   Voltage Drop

ปรับตั้งค่า Over และ Under Voltage Protection ให้
   เหมาะสมได้ทั้ง Volt และ Time

เพิ่มระบบการตัดอัตโนมัติเมื่อความถี่ไฟฟ้าผิดพลาดหรือเมื่อ
   ไฟฟ้ากระพริบ โดยสามารถปรับตั้งให้เปิดหรือปิดระบบได้

แสดงผลการตัดอัตโนมัติและ Memory ไว้เพื่อดูย้อนหลัง    หรือเพื่อจดบันทึกวิเคราะห์
มีระบบการเตือนด้วยเสียง และสามารถปรับตั้งให้เปิดหรือ
   ปิดเสียงเตือนได้

ให้อิสรภาพในการปรับตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมดให้เหมาะสมกับ
   ทุกสภาพการใช้งานด้วยปุ่มกดที่หน้าปัดเครื่อง โดยไม่ต้อง
   เปิดฝาครอบเครื่อง

มีระบบกรองสัญญาณรบกวนทั้ง EMI, RFI และมี Spike
   Fuse เพื่อป้องกันไฟแรงสูงที่เกิดจากฟ้าผ่า

   พร้อม Feature อีกมากมาย ภายใต้คุณสมบัติที่ก้าวล้ำ
ไปในอนาคต แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม ๆ อย่างเหนือชั้น


 
 

ระบบการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ (Voltage Stabilization System)
   
  ใช้เทคโนโลยี Digital ที่ล้ำสมัยเพื่อการประมวลผลและควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้า Output ให้มีความละเอียดถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำและ
      รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการปรับแรงดันไฟฟ้าด้วยระบบสแตติกอิเล็กทรอนิกส์ (Static Electronic System) ซึ่งใช้ Triac หรือ SCR
      เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกแท็ปหม้อแปลงที่ Zero Voltage Crossing ด้วยระบบคำนวณที่มีความแม่นยำสูงและรวดเร็ว สามารถ
      ตอบสนองด้วยความเร็วสูงสุดภายในเวลาเพียง 1 ส่วน 100 วินาที (10 ms) เร็วกว่าเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าชนิดอื่นทุกชนิด สามารถ
      ควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้าน Output ±5%, ±2.5%, ±1.5%, ±1% หรือเที่ยงตรงถึงขีดสุด ±0.5% อีกทั้งระบบการทำงานแบบนี้ไม่ทำ
      ให้เกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า เป็นระบบที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะนำไปใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
      ความไวสูงทุกชนิด (All Sensitive Electronic Equipment)

ระบบควบคุมการทำงานแบบดิจิตอล (Digital Operation Control System)
      ระบบควบคุมการทำงานแบบ Digital ที่มีระบบจัดการอัจฉริยะ (Menu function) สามารถปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
      การใช้งานด้วยการใช้ปุ่มกดที่หน้าปัดเครื่องโดยไม่ต้องเปิดฝาครอบเครื่อง ทำให้สะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน สามารถปรับตั้ง
      ระดับแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Center) ได้ตั้งแต่ 200.0 V - 240.0 V โดยสามารถปรับได้ละเอียดถึง 0.1 V เพื่อให้ตรงกับความ
      ต้องการแรงดันไฟฟ้าของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างที่สุด หรือปรับตั้งเพื่อชดเชย
      Voltage Drop ในสายไฟ กรณีที่มีการเดินสายไฟเป็นระยะทางไกลระหว่าง Stabilizer กับ Load

ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Transformer and Electronic Switch)
      ออกแบบระบบการปรับแรงดันไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานร่วมกัน 2 ตัว คือ หม้อแปลงแบบแยกขด และหม้อแปลงเสริมและหัก
      ล้าง ทำงานร่วมกันในลักษณะ Series Boost-Buck Transformer ทำให้การจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างเต็มกำลังและ
      ต่อเนื่องรวดเร็วกว่าระบบอื่นๆ และออกแบบให้ต่อร่วมกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ โดย Isolate จาก Main ไฟฟ้าทั้ง Input และ Output       ทำให้ปราศจากสัญญาณรบกวนอย่างสิ้นเชิง และทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น


การป้องกันและกรองสัญญาณรบกวนในไฟฟ้า (Spike Transient Protection and Filter)
      ใช้ Metal Oxide Varistor และวงจร Spike Transient Suppressor ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดทอนสัญญาณรบกวนในไฟฟ้า ที่เกิดจาก
      Motor เครื่องเชื่อมโลหะ การเปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้า หรือฟ้าผ่า มีการใช้ Toroidal Coil ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวน
      ความถี่สูง
เช่น ความถี่วิทยุ (Radio Frequency Interference) และมี Lightning Gas Arrester ป้องกันเสิร์จโวลต์เตจที่เกิดจากฟ้าผ่า
      ซึ่งเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาสูงเกินกว่าปกติจะทำให้อุปกรณ์ Lightning Gas Arrester บังคับให้ Spike Fuse ขาด มีผลให้เครื่องตัดการ
      ทำงานทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเสียหายได้

การป้องกันการลัดวงจร (Short Circuit Protection)
      เมื่อเกิดการลัดวงจรไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามทั้งทางด้านอินพุตหรือเอาต์พุตจะทำให้ Fuse หรือ Circuit Breaker ตัดวงจรและเครื่องจะหยุด
      ทำงานทันที เพื่อตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้งานอยู่เกิดความเสียหาย

การป้องกันการกระโชกของไฟฟ้า (Surge Voltage Protection)
      ระบบ Reset จะสามารถป้องกันการกระโชกของไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในกรณที่เกิดไฟฟ้าดับแล้วมาใหม่ทันที ซึ่งมีโอกาสทำให้เครื่องมือ       เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับแล้วมาใหม่เครื่องจะยังไม่ทำงาน โดยจะต้องกดสวิตช์ Reset หรือให้
      เครื่องรีเซ็ทตัวเองอัตโนมัติ โดยสามารถปรับตั้งให้เป็นระบบ Automatic Reset ที่ผู้ใช้สามารถปรับตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-999 วินาที

ระบบป้องกันล่วงหน้าก่อนการทำงาน (Self Diagnosis)
      ออกแบบให้มีระบบป้องกันล่วงหน้าก่อนการทำงานหรือระบบป้องกันการรีเซ็ตเครื่อง พร้อมแสดงผลให้ทราบ โดยระบบจะทำการตรวจ
      สอบแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาทางด้าน Input ว่าอยู่ในย่านที่กำหนดสามารถควบคุมได้หรือไม่
ถ้าอยู่ในย่านที่กำหนด ระบบจะยอมให้ Reset       แต่ถ้าไม่อยู่ในย่านที่กำหนด ระบบจะไม่ยอมให้ Reset ซึ่งคลอบคลุมการทำงานทั้งระบบ Manual Reset และ Automatic Reset       เพื่อให้มั่นใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกทางด้าน Output ของเครื่อง Stabilizer จะอยู่ในย่านที่ควบคุมตลอดเวลา นับตั้งแต่ที่เปิดสวิตช์
      เครื่องให้เริ่มทำงาน

ระบบหน่วงเวลาการเปิดจ่ายไฟฟ้าทางด้านขาออก (Output Dealy System)
      ออกแบบให้มีระบบหน่วงเวลาการเปิดจ่ายไฟฟ้าทางด้านขาออก โดยระบบจะทำการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าที่ผ่านการควบคุมของเครื่อง      Stabilizer อีกชั้นหนึ่ง ถ้าตรวจสอบไม่พบความผิดปกติใดๆ ระบบจะทำการเปิดจ่ายไฟฟ้าไปยัง Output ของเครื่อง Stabilizer เพื่อจ่าย
     ให้กับ Load หรืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพไฟฟ้าที่จ่ายออกไป จะเป็นคุณภาพไฟฟ้าที่ดีมีเสถียรภาพทุกครั้ง
     ขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันไฟกระชากระหว่าง Stabilizer กับ Load ได้ในกรณีที่ Load หรืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเปิดสวิตช์ POWER      ค้างอยู่ หรือกรณีที่ผู้ใข้ตั้งระบบเครื่อง Stabilizer ให้ Automatic Reset เมื่อไฟดับแล้วมาใหม่เครื่องจะทำการ Reset
ตัวเองอัตโนมัติ
     ถ้าไม่มีระบบหน่วงเวลา Load หรืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงซึ่งสวิตช์ POWER เปิดค้างไว้จะเกิดไฟกระชากระหว่าง Stabilizer กับ Load ได้

ระบบเตือนด้วยเสียง (Alarm System)
      เป็นระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง และสามารถปรับตั้งให้เปิดหรือปิดเสียงเตือนได้ โดยระบบการแจ้งเตือนจะทำงานในกรณีต่างๆ ดังนี้
       เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกโดยที่ยังไม่ได้กดสวิตช์ Reset หรือระบบ Automatic Reset ยังไม่ทำงาน
       เครื่องตัดการทำงานเมื่อเกิดไฟฟ้าดับแล้วมาใหม่
       เครื่องตัดการทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาสูงมากหรือต่ำมากผิดปกติ ซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้
       เครื่องตัดการทำงานเมื่อเกิดไฟฟ้ากระพริบ
       เครื่องตัดการทำงานเมื่อความถี่ไฟฟ้าผิดพลาด
       เครื่องตัดการทำงานเมื่อระบบทำงานผิดพลาด หรืออุปกรณ์เสื่อมหรือเสีย

ระบบแสดงผล (Display System)
     ระบบแสดงผลเป็น LED 7-Segment 4 หลัก 2 บรรทัด ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ โดยแสดงผลการ
     ทำงานของเครื่องและรายการปรับตั้งค่าต่างๆ ของเครื่อง ดังนี้

     แสดงผลการทำงาน
      Output Voltage : แสดงผลแรงดันไฟฟ้าขาออก
       Input Voltage : แสดงผลแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
       Output Frequency : แสดงความถี่ไฟฟ้า
       Display Brightness : แสดงค่าความสว่างของระบบแสดงผล
    
  Shutdown Report : แสดงผลการตัดอัตโนมัติที่บันทึกไว้
     แสดงผลการปรับตั้ง
       Reset Function
       Input Voltage Protection Function
       Output Voltage Shutdown Function
       Output Voltage Center Setting Function
       Output Frequency Shutdown Function

ระบบโอนย้ายเมื่อต้องการใช้ไฟฟ้าโดยตรงโดยไม่ผ่านเครื่อง (Bypass System)
      เป็นระบบที่ผู้ใช้งานต้องการใช้ไฟฟ้าเร่งด่วนในกรณีที่เครื่องเกิดขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งออกแบบให้ผู้ใช้สามารถ
     ใช้ระบบบายพาสได้อย่างปลอดภัย โดยใช้แมกเนติคคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) เป็นตัวโอนย้ายระบบเมนไฟฟ้า ซึ่งควบคุม
      การทำงานด้วยสวิตช์แบบกดแยก ON-OFF ซึ่งสามารถป้องกันการโอนย้าย
ในขณะที่สเตบิไลเซอร์กำลังทำงาน และสามารถป้องกันไฟ
      กระโชกที่เกิดจากไฟดับแล้วมาใหม่ทันที ขณะที่อยู่ในระบบบายพาส

ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Automatic Shutdown)
   
 ในขณะที่เครื่อง Stabilizer ทำงาน ระบบความปลอดภัยจะทำการตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
     ให้กับเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อใช้งาน เมื่อตรวจพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้า ระบบจะตัดการทำงาน
     อัติโนมัติทันที ดังนี้

       Self Diagnosis
       Out of Limit Shutdown
      Fluctuate Shutdown
       Tap Fail Shutdown
       Frequency Error Shutdown

ประสิทธิภาพของเครื่อง (Efficiency)
   
 
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบโดยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด     การเลือกอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันและควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพครบทุกเครื่อง     100% เพื่อให้ได้เครื่องที่มีคุณภาพมาตรฐานและสูงด้วยประสิทธิภาพในการใช้งาน

 
 
ระบบการทำงานและลักษณะการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
เปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ระบบ Single Phase
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรม
  ผลิตภัณฑ์ Three Phase : SR-380X Series
 

บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด