8
 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบ Single Phase ระหว่างระบบ Static Electronics กับระบบ Servo Motor

ระบบ Static Electronics ระบบ Servo Motor
เป็นเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกแบบให้ ปรับแรงดันไฟฟ้า
ด้วยการเปลี่ยน Tap หม้อแปลง โดยใช้ Thyristor เป็น
สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการปรับเปลี่ยนขดลวดหม้อแปลง

เป็นเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกแบบให้ ปรับแรงดันไฟฟ้า
ด้วยการเคลื่อนที่ของแปรงถ่านที่สัมผัสไปตามขดลวด
หม้อแปลงโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน

เวลาในการตอบสนองหรือเวลาในการปรับแรงดันไฟฟ้าื มีความ
เร็วสูงมากกว่าระบบอื่นๆ ทุกชนิด
เวลาในการตอบสนองหรือเวลาในการปรับแรงดันไฟฟ้า ช้ากว่า
ระบบอื่นๆ ทุกชนิด
ไม่มีสัญญาณรบกวนสอดแทรกเข้าไปในระบบไฟฟ้า ขณะ
ทำการปรับแรงดันไฟฟ้า
มีสัญญาณรบกวนสอดแทรกเข้าไปในระบบไฟฟ้า ขณะทำ
การปรับ ซึ่งเกิดจากการอาร์กที่หน้าสัมผัสของขดลวดกับแปรงถ่าน
แรกๆ อาจจะไม่ค่อยมีแต่เมื่อใช้งานไปนานๆ จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลเสียให้กับเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงที่ต่อใช้งานอยู่
ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ และ ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำการปรับ
แรงดันไฟฟ้า
มีการเคลื่อนไหวและมีเสียงรบกวนขณะทำการปรับ เช่น
มอเตอร์ สายพาน โซ่ หน้าสัมผัสของแปรงถ่าน
มีวงจรกรองสัญญาณรบกวนและ Spike Protection เพื่อ
ตัดระบบการทำงาน (Automatic Shutdown)
ไม่มีวงจรกรองสัญญาณรบกวนและ Spike Protection
ทำให้เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูง
ที่ต่อใช้งานอยู่ อาจเสียหายได้
สามารถใช้งานได้ดีกับระบบไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงทั้งน้อยและมาก
สามารถใช้งานได้ดีกับระบบไฟฟ้าที่นิ่ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงน้อย ถ้านำไปใช้กับระบบไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
มากหรือขึ้นลงบ่อยๆ จะทำให้การปรับแรงดันไฟฟ้าไม่ทัน และจะเกิดการสึกหรอมากทั้งที่ขดลวดและแปรงถ่าน ตลอด
จนระบบส่งกำลังอื่นๆ
 สามารถใช้งานได้ในหลายสถานที่ มีข้อจำกัดในการใช้งานในบางสถานที่ เช่น สถานที่ต้องการความ
เงียบในการปฏิบัติงาน สถานที่มีฝุ่นละอองจากการทำงาน ซึ่งฝุ่นละอองจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการอาร์กที่จุดสัมผัส
ของขดลวด
เหมาะที่จะนำไปใช้งานกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร
์ รวมทั้งอุปกรณ์
ไฮเทคโนโลยีทุกชนิด
ไม่เหมาะกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องจักรที่ควบ
คุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แต่เหมาะที่จะนำไปใช้กับระบบแสง
สว่าง ระบบทำความเย็น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป
การบำรุงรักษาน้อยมาก ต้องการการบำรุงรักษามากเป็นพิเศษ เช่น ต้องทำความสะอาด
บริเวณ
พื้นผิวของขดลวด ที่จะมีการสัมผัสกับแปรงถ่าน ต้อง
เปลี่ยนแปรงถ่านเมื่อเกิดการสึกหรอ
ต้องทำความสะอาดและ
หยอดน้ำมัน หรือสารหล่อลื่นให้กับ โซ่, เฟือง, ลูกปืน ที่เป็นตัวส่งกำลัง
(ถ้ามี)
อายุการใช้งานยาวนาน อายุการใช้งานสั้นและจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ
ใช้งาน
เช่น สภาวะของแรงดันไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมากหรือ
น้อย ชนิดของ Load ที่นำมาต่อใช้งาน ซึ่งมีการดึงกระแสไฟฟ้า
แบบคงที่หรือไม่คงที่ ฝุ่นละอองในการทำงาน รวมถึงความถี่
ในการบำรุงรักษา
การซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้ง่าย การซ่อมแซมแก้ไขทำได้ยาก เช่น เมื่อเกิดการอาร์กที่
ขดลวดหม้อแปลงจะไม่สามารถซ่อมได้ ต้องเปลี่ยนยกชุด
และต้องรออะไหล่จากต่างประเทศ
ราคาเหมาะสม ออกแบบและผลิตในประเทศไทย โดย
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายที่ได้รับการยอมรับสุงสุดในประเทศ

ราคาถูกกว่าเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศจีน

บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด