คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การบริการ แนะนำบริษัท ติดต่อบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
ชื่อบริษัท บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
เครื่องหมายการค้า SILICON POWER SUPPLY,
SIDITAL,
SIDITAL TRUE POWER
ที่อยู่

 

455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์
ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2275 1182, 0 2275 1275
0 2275 7161, 0 2276 9973
โทรสาร 0 2275 7309
เวบไซต์ http://www.siliconthai.com
http://www.sidital.com
อี-เมล info@siliconthai.com
sales@siliconthai.com
ก่อตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2528
ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท(ชำระเต็ม)
ผู้ถือหุ้น ไทย 100%
จำนวนพนักงาน ประมาณ 32 คน
ผลิตภัณฑ์ เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
และป้องกันสัญญาณรบกวน

สมาชิกองค์กร

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์
   และคอมพิวเตอร์
- สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สถาบันพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง
   และขนาดย่อม
- สมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพ
  (ไทย)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ TIS 1195-2536
ผู้รับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
พัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
 
 

 

    
    
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยดำเนินกิจการผลิตและจำหน่าย
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน
[Automatic Voltage Stabilizer/Line Conditioner] ที่ทำงานด้วยระบบสแตติกอิเล็กทรอนิกส์ซิสเต็ม
ซึ่งเป็นระบบ
ปรับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและดีที่สุด เพื่อนำไปใช้กับเครื่องมือ
และเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงทุกชนิด โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาทั้งสินค้าและการบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจและความต้องการของลูกค้า ด้วยนโยบายคุณภาพ
ของเราคือ     
    
         " พัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นคุณภาพ ใส่ใจบริการ                      ให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า "

    
   บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนิน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง


     บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบ
ไฟฟ้าแบบเฟสเดียว [Single Phase]
โดยใช้รหัสชื่อรุ่นว่า
SR-Series
และ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบสาม
เฟส [Three Phase]
ใช้รหัสชื่อรุ่นว่า SR-380X โดยได้มี
การออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของเครื่อง เพื่อให้มีอายุ
การใช้งานยาวนานขึ้น และยังออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกให้มี
ความทันสมัยยิ่งขึ้น


    บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานกับชุด
เครื่องเสียงและโฮมเธียร์เตอ
ร์ โดยใช้รหัสชื่อรุ่นว่า SX-Series และต่อมาได้พัฒนาเป็นรุ่น SX-Gi Series

   บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการทำงานโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
เพื่อควบคุมและการแสดงผลเป็นระบบตัวเลข [Digital Control and Display System]
ทำให้การปรับแรงดัน
ไฟฟ้ามีความถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังปรับเข้าสู่ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่
กำหนดค่าไว้ตามมาตรฐานของเครื่องได้รวดเร็วกว่าเดิม โดย
ได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา


    บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประยุกต์ใช้ในการออก
แบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานกับชุดเครื่องเสียงและ
โฮมเธียร์เตอร์
โดยใช้รหัสชื่อรุ่นว่า SXD-Series และ
SXE-20


     บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โดยใช้รหัสชื่อ
รุ่นว่า SRD-Series เพื่อให้เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งผลิตภัณฑ์ Digital Automatic Voltage Stabilizer/Line Conditioner ภายใต้สัญลักษณ์ SIDITAL ซึ่งผลิตภัณฑ์
SRD-Series
เป็นการออกแบบเพื่อให้สามารถควบคุมระบบ
การทำงานและแสดงผลด้วยระบบดิจิตอลที่ล้ำสมัย ส่งผลให้
ทำงานได้ถูกต้องเที่ยงตรง และรวดเร็วยิ่งขึ้น


    คุณภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาทั้ง
ผลิตภัณฑ์และระบบบริหารคุณภาพ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในกระบวน
การด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการควบคุม
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบทุกชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการผลิตและ
เมื่อประกอบชิ้นส่วนเป็นเครื่องแล้วจะผ่านการควบคุมคุณภาพ [QC: Quality Control] อีกครั้งหนึ่ง และต้องผ่านการตรวจ
สอบครั้งที่สองซึ่งเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพ [QA : Quality Assurance]
เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกเครื่องจะมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเสมอเหมือนกัน
ทั้งหมด


   สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการเอาใจใส่และมุ่งมั่นด้านคุณภาพ โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับชุดเครื่องเสียง
และโฮมเธียร์เตอร์ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.1195-2536 ซึ่งรับรองโดยสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


    บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบบริหารงานจึงได้มุ่ง
มั่นในการนำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร จนบริษัทเป็น
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณ
ฑ์เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและ
ป้องกันสัญญาณรบกวน
ที่ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002:1994 โดยมีขอบข่ายการรับรองตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

   
     ต่อมาได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพเพื่อให้สอด
คล้องตามมาตรฐาน ISO 9001

 
     
 
     
 
 
 
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด