ผังการต่อใช้งานเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน
 
การต่อใช้งานเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกัน
สัญญาณรบกวนกับระบบไฟฟ้า Single Phase แบบที่ 1
โดยการเสียบ ปลั๊กที่เต้ารับ

ลักษณะการติดตั้งและต่อใช้งานเครื่องสเตบิไลเซอร์ SinglePhase
แบบที่ 1 เป็นวิธีการต่อใช้งานของเครื่องที่มีขนาดกำลังต่ำเข้ากับ
ระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า
ไม่สูงมากนัก โดยนำปลั๊กของเครื่อง Stabilizer ไปเสียบกับเต้ารับ
ที่ผนังซึ่งต้องเป็นแบบ 3 ขา และเดินระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องตาม
ตำแหน่งไลน์ นิวตรอล และกราวด์ ตามจุดที่กำหนดไว้ของเต้ารับ
และนำปลั๊กของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเสียบต่อที่
เต้ารับของเครื่องสเตบิไลเซอร์ โดยปลั๊กที่นำมาเสียบต่อใช้งานจะ
เป็นแบบ 3 ขา หรือ 2 ขา ก็สามารถต่อใช้งานผ่านเครื่อง
สเตบิไลเซอร์ได้

 
การต่อใช้งานเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกัน
สัญญาณกับระบบไฟฟ้า Single Phase แบบที่ 2 โดย
การต่อสายไฟเข้าที่ขั้ว Terminal

ลักษณะการติดตั้งและต่อใช้งานเครื่องสเตบิไลเซอร์ Single
Phase แบบที่ 2 เป็นวิธีการต่อใช้งานของเครื่องที่มีขนาดกำลัง
สูงเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอัตราการใช้
กระแสไฟฟ้ามาก โดยการเดินสายไฟจากตู้จ่ายไฟหรือตู้ MDB
มาเข้าเครื่อง Stabilizer ที่ตำแหน่ง Input ของ Terminal
แล้วเดินสายไฟที่ตำแหน่ง Output ไปยังขั้วต่อสายไฟของ
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ หรืออาจเดินสายไฟ
ไปยังตู้จ่ายไฟฟ้าก่อนแล้วจึงต่อไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงก็ได้
โดยต้องย้ำหางปลาให้เรียบร้อยและเข้าขั้วสายกับระบบไฟฟ้า
ให้ถูกต้องตามตำแหน่งไลน์ นิวตรอล และกราวด์

   
การต่อใช้งานเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและป้องกัน
สัญญาณกับระบบไฟฟ้า Three Phase
 
ลักษณะการติดตั้งและต่อใช้งานเครื่องสเตบิไลเซอร์ Three Phase
Four Wire เป็นวิธีการต่อใช้งานเครื่องที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้าแบบ
3 เฟส 4 สาย เข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยการ
เดินสายไฟจากตู้จ่ายไฟหรือตู้ MDB มาเข้าเครื่อง Stabilizer ที่
ตำแหน่ง Input ของ Terminal แล้วเดินสายไฟที่ตำแหน่ง Output
ไปยังขั้วต่อสายไฟของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ หรือ
อาจเดินสายไฟไปยังตู้จ่ายไฟฟ้าก่อนแล้วจึงต่อไปยังอุปกรณ์
ต่อพ่วงก็ได้ โดยต้องย้ำหางปลาและเข้าสายกับระบบไฟฟ้า
ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ไลน์ R, S, T นิวตรอล และกราวด์

บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด